How to redirect HTTP to HTTPS (Cách chuyển access từ http qua https)

How-to-redirect-HTTP-to-HTTPS

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để redirect http qua https để bảo mật website hơn. Cách làm khá đơn giản. Mình sẽ sử dụng file .htaccess để thực hiện việc chuyển tất cả các access tới website bằng cổng 80 (http) qua cổng 443 (https).

Thì .htaccess là gì?

An .htaccess (hypertext access) file is a directory-level configuration file supported by several web servers, used for configuration of website-access issues, such as URL redirection, URL shortening, access control (for different web pages and files), and more. The ‘dot’ (period or full stop) before the file name makes it a hidden file in Unix-based environments.
Nguồn trích dẫn: https://en.wikipedia.org/wiki/.htaccess

Dịch nôm na nguồn trích dẫn ở trên là file .htaccess là một tẹp để cấu hình lại thư mục được hỗ trợ bởi một số web servers, được sử dụng để quy định cách xử lý các sự cố khi truy cập website, chẳng hạn như chuyển hướng URL, rút ​​ngắn URL và kiểm soát truy cập, v.v. ‘Dấu chấm’ trước tên file là để cho nó trở thành một file ẩn trong môi trường Unix.

Dùng .htaccess để chuyển hướng request từ http (80) qua https (443)

Có 3 cách dùng file .htaccess để redirect http qua https như sau:

1) Redirect tất cả web traffic

Bạn có thể thêm đoạn code dưới vào file .htaccess có sẵn hoặc bạn tạo file mới và thêm nó vào. Và chỗ “www.yourdomain.com” bạn có thể thay thế bằng tên domain mà bạn dùng.

RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 
RewriteRule ^(.*)$ https://www.yourdomain.com/$1 [R,L] 

2) Chỉ redirect traffic của domain mà bạn muốn

Bạn có thể thêm đoạn code dưới vào file .htaccess có sẵn hoặc bạn tạo file mới và thêm nó vào. Và chỗ ” yourdomain.com ” hay “www.yourdomain.com” bạn có thể thay thế bằng tên domain của bạn vào.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com [NC]
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://www.yourdomain.com/$1 [R,L] 

3) Chỉ redirect traffic của folder nhất định

Bạn có thể thêm đoạn code dưới vào file .htaccess có sẵn hoặc bạn tạo file mới và thêm nó vào. Chỗ “www.yourdomain.com” bạn có thể thay thế bằng tên domain website của bạn, hay chỗ /folder bạn cũng thay bằng đường dẫn đến folder trên website của bạn.

RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{REQUEST_URI} folder
RewriteRule ^(.*)$ https://www.yourdomain.com/folder/$1 [R,L]

Sau khi sửa lại file .htaccess thì bạn có thể kiểm tra kết quả redirect thông qua trình duyệt, bạn gõ http://www.yourdomain.com vào trình duyệt thì website sẽ tự động chuyển đường link thành https://www.yourdomain.com. Dưới đây là ví dụ về trang blogchiase.tokyo của mình.

image
Trước khi redirect, đường link là: http://blogchiase.tokyo
image-1
Sau khi redirect, đường link là: https://blogchiase.tokyo

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です