Cách tạo SOCKS hay HTTP proxy server để verify email hoặc để access đến internet!

delegate-proxy

Việc tạo server trên AWS, GCP, AZURE cloud hay trên các dịch vụ VPS thì mình xin lượt qua phần này.
Lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách set-up socks hay http proxy server thông qua tool DeleGate.
Ở đây mình dùng phiên bản “linux2.6-dg9_9_13.tar.gz” và mình cài trên server chạy hệ điều hành Centos 7.

1) Download DeleGate về server

$ sudo -s
# mkdir -p /opt/proxy
# cd /opt/porxy
# wget "http://delegate.hpcc.jp/anonftp/DeleGate/bin/linux/latest/linux2.6-dg9_9_13.tar.gz"

2) Gỡ nén file vừa down về

# ls -la linux2.6-dg9_9_13.tar.gz
# tar xzf linux2.6-dg9_9_13.tar.gz

sau khi giải nén bạn sẽ thấy thư mục dg9_9_13 được tạo (có chứa file ./dg9_9_13/DGROOT/bin/dg9_9_13).
Tiếp theo bạn copy file “./dg9_9_13/DGROOT/bin/dg9_9_13” như bên dưới:

# cp -ip ./dg9_9_13/DGROOT/bin/dg9_9_13 /usr/local/bin/delegate
# which delegate

3) Tạo socks or http proxy server

Đầu tiên sẽ lưu user và pass vào file. Ở đây hostname thì chúng ta sẽ điền một giá trị tùy ý.

# delegate -P1080 -Fauth -a user:pass -hostname

Tiếp theo sẽ khởi động delegate dùng socks protocol và sử dụng hostname ở trên để thực hiện authentication.
Chú ý là khi dùng “AUTH=proxy:pauth” thì bắt buộc permit phải là PERMIT=”*:*:*” (nghĩa là không giới hạn access, accepted to all)

# delegate -P1080 [email protected] SERVER=socks AUTH=proxy:pauth PERMIT="*:*:*" AUTHORIZER=-hostname

Trường hợp dùng http protocol là gõ câu lệnh như bên dưới.

# delegate -P8080 -Fauth -a user:pass -hostname
# delegate -P8080 [email protected] SERVER=http AUTH=proxy:pauth PERMIT="*:*:*" AUTHORIZER=-hostname

Nếu muốn authentication bằng Digest (mã hóa thông tin user và pass trước khi lưu vào file) thì có thể làm theo cách sau.

# delegate -P1080 -Fauth -a user:pass -dgauth
**** Specify the key of encryption for 'dgauth'
**** CRYPT=pass:keyword
# delegate -P1080 [email protected] SERVER=socks AUTH=proxy:pauth PERMIT="*:*:*" AUTHORIZER=-dgauth
**** Specify the key of encryption for 'dgauth'
**** CRYPT=pass:keyword

Trường hợp của http thì chúng ta làm tương tự.
Ngoài ra khi bạn muốn chuyển access từ socks proxy đến một http hoặc https proxy bất kỳ thì bạn có thể dùng câu lệnh sau.

# delegate [email protected] -Plocalhost:8080 SERVER=https SOCKS=PROXYIP:PORT RELAY=proxy PERMIT="*:*:*" AUTHORIZER=-hostname -v

Có một lưu ý nhỏ là nếu bạn muốn verify email (dựa vào phần mềm Email Verifier or …) dùng socks proxy server thì lúc này bạn cần mở cổng 25 ra.
Link download “Email Verifier”:
https://www.email-unlimited.com/downloads.html
https://www.email-unlimited.com/email_verifier_professional.html

Cổng 25 chỉ được mở khi dùng dịch vụ VPS còn đối với AWS, GCP hay AZURE cloud thì default cổng 25 sẽ bị đóng.
Nếu bạn muốn mở thì có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận support khách hàng của aws, gcp hay azure cloud !!!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です